Představení 2. etapy úspěšného programu pro rybníky a malé vodní nádrže ve vlastníctví obcí

Potřebujete pomoci
s vyhotovením nebo kontrolou
projektové dokumentace ?

Zelenou mají záměry pro zadržení vody v krajině.

V rámci vládního plánu ČR je jedním z hlavních bodů zadržet více vody v krajině různými druhy opatření.

Proto jsme rádi, že vám můžeme představit navazující úspěšný program pro obce a města z dílny MZe, díky kterému bylo v letech 2014-2020 rekonstruováno, odbahněno a vystavěno velké množství rybníků a malých vodních nádrží.

Jak přístoupit k přípravě projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci?
Pojďte se na to s námi podívat.

Máte-li již pravenou projektovou dokumentaci „v mašličkách“, která je tvořena podle komplexního přístupu, přejděte do sekce doporučení - jak připravit žádost o dotaci.


Podprogram 129 393
"Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí"
2. etapa

Cíle, požadavky a kritéria programu

CÍLE PROGRAMU

 • Výstavba rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence vody v krajině
 • Odstranění havarijních a nevyhovujících technických stavů na rybnících a malých vodních nádrží (dále jen MVN) ve vlastnictví obcí a svazku obcí
 • Zlepšení užitné hodnoty rybníků a malých vodních nádrží, včetně objektů hrází, bezpečnostních přelivů, výpustných zařízení, obtokových kanálů atd., se zřetelem na zvýšení bezpečnosti a zlepšení jejich technického stavu
 • Zvýšení zásoby vody v krajině jako součást opatření proti nepříznivým následkům sucha

PODPORA JE ROZDĚLENA DO DVOU SMĚRŮ

1. Rekonstrukce, oprava a odbahnění rybníků a MVN

 • Rekonstrukce, oprava a odbahnění rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod.

2. Výstavba, obnova rybníků a MVN

 • Výstavba a obnova rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník či malá vodní nádrž nebyly funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.
 • Na rybnících a malých vodních nádržích je možné provozovat extenzivní chov ryb, který není provozován za účelem podnikání.

VÝŠE DOTACE

1. Rekonstrukce a odbahnění

 • Maxiálně 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části akce
 • Maximálně  2 mil. Kč na akci a zároveň maximálně 350 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně souvisejících nákladů (odvoz, zapravení, skládkování atd.) v případě odbahňování

2. Výstavba, obnova

 • Maximálně 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části akce
 • Maximálně do výše 4 mil. Kč/ha a zároveň za každý započatý hektar a současně maximálně do výše 10 mil. Kč na celou akci

KRITÉRIA A PODMÍNKY PODPORY
(VĚNUJTE POZORNOST)

 • Podíl investic na každou akci bude minimálně 15 % celkových nákladů
 • Celkové odbahnění rybníků a malých nádrží je možné v případě, že vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm (bude počítano z katastrální výměry)!
 • Pokud je rozloha rybníku či MVN větší než 0,5 ha, musí být po realizaci schopen bezpečně převést průtok minimálně Q100 či vyšší a bude na nich trvale vyčleněn retenční ochranný prostor o velikosti min. 10 % z celkového prostoru rybníka nebo nádrže
 • V případě, že je do rybníku či MVN zaústěna nečištěná odpadní voda, nebude podpora poskytnuta
 • Je-li zřízené jiné zástavní právo jiné než vůči ČR, je potřeba tento stav narovnat, jinak není možné nárokovat podporu
 • V případě odbahnění je potřeba doložit k žádosti o dotaci zaměření mocnosti sedimentu před realizací akce provedené odborně způsobilou osobou (tzn. bude obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající velikosti rybníku a vodní nádrže)
 • Je zapotřebí mít vyhotovenou dokumentaci pro stavební povolení nebo pro stavební ohlášení, včetně položkového rozpočtu stavebních nákladů
 • V případě rekonstrukce hráze či souvisejících objektů rybníku nebo vodní nádrže budou doloženy hydrotechnické výpočty pro převedení návrhového Qn, provedené odborně způsobilou osobou
 • U rybníků nebo vodních nádraží o rozloze větší než 0,5 ha budou doloženy hydrotechnické výpočty pro převedení návrhového Q100 a vyčlenění 10 % retenčního objemu z celkového prostoru rybníka nebo vodní nádrže, provedené odborně způsobilou osobou

STAROSTOU BEZ STAROSTÍ!

S čím vám můžeme pomoci?

 • Osobní kontultace vašeho záměru včetně vyhodnocení a doporučení
 • Sestavení cenového návrhu pro připravu projektové dokumentace (případně její opravu) včetně inženrýrské činnosti
 • Součastí našeho týmu jsou zkušení vodohospodařstí projektanti s letitou praxí
 • Dohled nad tvorbou projektové dokumentace, aby byla tvořena v návaznosti na pravidla programu, ekonomičnost, estetičnost a proveditelnost 
 • Zastupování při jednání s orgány státní správy dle plné moci
 • Další potřebné kroky, které směřují k přípravě podání žádosti o dotaci

Jak vidíte, málo toho opravdu není.

Věřte nebo ne, ale za praxe můžeme potvrdit, že příprava projektových dokumentací pro rybníky a malé vodní nádrže potřebuje od prvopočátku individuální přístup, kdy se protínají pohledy vodohospodářské a dotační.
V případě oddělení těchto dvou fází vzniká bohužel řada projektů, které stojí čas, peníze a následně končí v šuplíku.